Susedná stavba

Okrem priamo susediacej stavby sa za susednú stavbu považuje aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá síce spoločnú hranicu s pozemkom, o ktorý v konaní podľa stavebného zákona ide, ale jej užívanie môže byť navrhovanou stavbou dotknuté.

zdroj výkladu (definície):
zdroj: § 139  ods. (2), písm. d) zákona  č. 50/1976 Zb., Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

6 najčastejších chýb, ktoré by ste v žiadnom prípade nemali robiť pri predaji nehnuteľnosti