Spoločné časti bytového domu

Spoločné časti bytového domu sú časti bytového domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

zdroj výkladu (definície):
§ 2 ods. (4) zákona  č. 182/1993 Z.z., Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

6 najčastejších chýb, ktoré by ste v žiadnom prípade nemali robiť pri predaji nehnuteľnosti