Kódy na liste vlastníctva

Vysvetlenie jednotlivých kódov, ktoré sa nachádzajú na liste vlastníctva, poskytuje vyhláška č. 461/2009 Z.z. Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorá vykonáva katastrálny zákon.

Kódy druhu pozemku 

2 orná pôda
3 chmeľnica
4 vinica
5 záhrada
6 ovocný sad
7 trvalý trávnatý porast
10 lesný pozemok
11 vodná plocha
13 zastavaná plocha a nádvorie
14 ostatná plocha

Kódy spôsobu využitia pozemku 

1 Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu
2 Pozemok vysadený chmeľom alebo pozemok vhodný na pestovanie chmeľu, na ktorom bol chmeľ dočasne odstránený
3 Pozemok, na ktorom sa pestuje vinič alebo pozemok vhodný na pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený
4 Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
5 Pozemok v rámci záhradného centra, na ktorom sa pestuje okrasná nízka a vysoká zeleň alebo pozemok dočasne využívaný na výrobu trávnikových kobercov, vianočných stromčekov a inej okrasnej zelene
6 Pozemok súvisle vysadený ovocnými stromami, ovocnými krami a ovocnými sadenicami na jednom mieste, jedným alebo viacerými druhmi
7 Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast
8 Na pozemku je postavený skleník, japan, parenisko a iné
9 Na pozemku je škôlka pre chmeľové sadivo, viničová škôlka, škôlka pre ovocné, alebo okrasné dreviny, lesná škôlka alebo semenný sad a iné
10 Na pozemku je účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň proti erozívnych opatrení a opatrení na zabezpečenie ekologickej stability územia
11 Vodný tok (prirodzený – rieka, potok; umelý – kanál, náhon a iné)
12 Vodná plocha (jazero, umelá vodná nádrž, odkryté podzemné vody – štrkovisko, bagrovisko a iné)
13 Rybník – umelá vodná nádrž určená na chov rýb vrátane stavieb
14 Močiar
15 Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
16 Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
17 Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
18 Pozemok, na ktorom je dvor
19 Pozemok, na ktorom je spoločný dvor
20 Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – železničná, lanová a iná dráha a jej súčasti
21 Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – diaľnica a rýchlostná komunikácia a jej súčasti
22 Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
23 Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – vzletová, pristávacia a rolovacia dráha letiska a jej súčasti
24 Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – prístav, plavebný kanál a komora, priehrada a iná ochranná hrádza, závlahová a melioračná sústava a jej súčasti
25 Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti
26 Pozemok, na ktorom je rozostavaná stavba
27 Pozemok, na ktorom je zrúcanina
28 Pozemok, na ktorom je postavený vstupný portál do podzemnej stavby alebo pivnice
29 Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na rekreačné a poľovnícke využívanie
30 Pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, táborisko a iné
31 Pozemok, na ktorom je botanická a zoologická záhrada, skanzen, amfiteáter, pamätník a iné
32 Pozemok, na ktorom je cintorín alebo urnový háj
33 Pozemok, ktorý slúži na ťažbu nerastov a surovín
34 Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu
35 Pozemok, na ktorom je skládka odpadu
36 Pozemok, ktorý nie je využívaný žiadnym z uvedených spôsobov
37 Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok
38 Pozemok s lesným porastom, dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa alebo po vykonaní náhodnej ťažby
99 Pozemok využívaný podľa druhu pozemku

Kódy druhu chránenej nehnuteľnosti

101 Chránená krajinná oblasť
102 Národný park
103 Chránený areál
104 Prírodná rezervácia (národná prírodná rezervácia)
105 Prírodná pamiatka (národná prírodná pamiatka)
106 Chránený krajinný prvok
107 Ochranné pásmo chráneného územia
108 Chránené vtáčie územie
109 Chránený strom a jeho ochranné pásmo
110 Územie európskeho významu
201 Nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka)
202 Pamiatková rezervácia
203 Pamiatková zóna
204 Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny
205 Lokalita svetového dedičstva UNESCO
301 Kúpeľné územie
302 Prírodný liečivý zdroj alebo prírodný zdroj minerálnej stolovej vody
303 Ochranné pásmo kúpeľného územia
304 Ochranné pásmo prírodného liečivého zdroja alebo prírodného zdroja minerálnej stolovej vody (I. – III. stupeň)
401 Chránené ložiskové územie
501 Chránená vodohospodárska oblasť
502 Ochranné pásmo vodárenských zdrojov (I. – III. stupeo)
503 Ochranné pásmo vodnej stavby
601 Chránená značka geodetického bodu
602 Ochranné pásmo geodetického bodu
701 Ochranné pásmo letiska a leteckých pozemných zariadení
801 Iná ochrana

Kódy právneho vzťahu

1 Oprávnená držba k pozemku
2 Nájom k pozemku
3 Spoluvlastníctvo k pozemku pod stavbou
4 Vlastník pozemku je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku
5 Vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku
7 Právny vzťah nie je evidovaný v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností
9 Duplicitné alebo viacnásobné vlastníctvo k tej istej nehnuteľnosti alebo k jej časti

Kódy umiestnenia pozemku

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
2 Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Kódy spoločnej nehnuteľnosti 

1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
2 Pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

Kódy druhu stavby 

1 Priemyselná budova
2 Poľnohospodárska budova
3 Budova železníc a dráh
4 Budova pre správu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest
5 Budova letísk
6 Iná dopravná a telekomunikačná budova (budova prístavu, garáže, kryté parkovisko, budova na rádiové a televízne vysielanie a iné)
7 Samostatne stojaca garáž
8 Budova lesného hospodárstva (horáreň, technická prevádzková stavba a iné)
9 Bytový dom
10 Rodinný dom
11 Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum
12 Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia
13 Budova ubytovacieho zariadenia
14 Budova obchodu a služieb
15 Administratívna budova
16 Budova pre kultúru a na verejnú zábavu (múzeum, knižnica a galéria)
17 Budova na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a domy smútku
18 Budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné)
19 Budova pre šport a na rekreačné účely
20 Iná budova
21 Rozostavaná budova
22 Polyfunkčná budova
23 Inžinierska stavba 

Kódy  umiestnenia stavby

1 Stavba postavená na zemskom povrchu
2 Podzemná stavba
3 Nadzemná stavba

Kódy druhu priestoru

1 Byt
2 Nebytový priestor
3 Rozostavaný byt
4 Rozostavaný nebytový priestor 

Kódy druhu nebytového priestoru

1 Zariadenie obchodu
2 Garáž
3 Zariadenie verejnej správy a administratívy
4 Zariadenie služieb (výrobné, nevýrobné, opravárenské)
5 Zariadenie školské a výchovné
6 Zariadenie kultúrne a osvetové
7 Zariadenie stravovacie
8 Skladový priestor
9 Zariadenie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti
10 Telovýchovné a športové zariadenie
11 Ateliér
12 Iný nebytový priestor

Kódy účastníka právneho vzťahu  

1 Vlastník
2 Správca
3 Nájomca
4 Iná oprávnená osoba z práva k nehnuteľnosti

zdroj výkladu (definície):
príloha vyhlášky č. 461/2009 Z.z. Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

6 najčastejších chýb, ktoré by ste v žiadnom prípade nemali robiť pri predaji nehnuteľnosti