Katastrálny operát

Katastrálny operát  je súbor dokumentačných materiálov obsahujúcich údaje katastra z jedného katastrálneho územia.

zdroj výkladu (definície):
§ 3 ods. (9) zákona č. 162/1995 Z.z., Zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

6 najčastejších chýb, ktoré by ste v žiadnom prípade nemali robiť pri predaji nehnuteľnosti