Jednoduchá stavba

Za jednoduchú stavbu sa podľa stavebného zákona považuje:

a) bytová budova, ktorej zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, má jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,
b) stavba na individuálnu rekreáciu,
c) prízemná stavba a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,
d) oporný múr,
e) podzemná stavba, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.

Stavby uvedené pod c) a e) sa považujú za jednoduché stavby iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy, najviac však 30 osôb.

Za jednoduché stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení a stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

zdroj výkladu (definície):
§ 139b  ods. (1) zákona  č. 50/1976 Zb., Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

6 najčastejších chýb, ktoré by ste v žiadnom prípade nemali robiť pri predaji nehnuteľnosti